Si­sä­lii­kun­ti­lo­jen käyt­tö­sään­nöt

 

 • Lii­kun­ta- ja kun­to­sa­lien käyt­töoi­keus on ai­noas­taan niil­lä ryh­mil­lä/hen­ki­löil­lä, joil­le on myön­net­ty voi­mas­sa ole­va sa­li­vuo­ro/käyt­töoi­keus.
  • Vuoroa käyttävän ryhmän tai henkilön tulee vastata varausvaiheessa ilmoitettuja tietoja (esim. maksutonta vuoroa ei voi luovuttaa eteenpäin).
 • Jo­kai­sel­la hae­tul­le sa­li­vuo­rol­le tu­lee ni­me­tä täy­si-ikäi­nen vas­tuu­hen­ki­lö, jo­ka on sa­mal­la vuo­ron yh­teys­hen­ki­lö. 
  • Vas­tuu­henkilöt vas­taa­vat ryh­män toi­min­nas­ta. Al­le 15-vuo­tiaat voi­vat osal­lis­tua vain oh­jat­tui­hin har­joi­tuk­siin. 
 • Käytettävän liikuntatilan ulko-ovea ei saa ava­ta il­man nä­köyh­teyt­tä oveen. 
  • Oven avauk­sen yh­tey­des­sä ei ole sal­lit­tua pääs­tää ul­ko­puo­li­sia ja ryhmään kuulumattomia si­sään. 
 • Ti­lan käyt­tä­jän teh­tä­vä­nä on huo­leh­ti­vat, et­tä ovet ovat sul­jet­tui­na si­säl­le/ulos me­non jäl­keen. 
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­lee käyt­tää ai­na puh­tai­ta si­sä­pe­li­ken­kiä, koskien myös kun­to­sa­leja! 
 • Har­joi­tuk­siin tul­laan pu­ku­huo­nei­den kaut­ta ja ai­kai­sin­taan 15 mi­nuut­tia en­nen har­joi­tus­vuo­ron al­kua, mi­kä­li ti­la näin mah­dol­lis­taa. 
  • Pie­nem­mis­sä ti­lois­sa vuo­ron­vaih­to suo­ri­te­taan vas­ta toi­sen vuo­ron lop­pues­sa / oman vuo­ron al­kaes­sa. 
 • Liik­ku­mi­nen vä­li­ver­hoil­la jaet­ta­vis­sa sa­leis­sa ta­pah­tuu loh­ko­jen vä­lil­lä ai­na pu­ku­huo­neen tai kul­ke­mi­seen osoi­te­tun rei­tin kaut­ta, ei vä­li­ver­ho­jen ja sei­nien vä­lis­tä. 
 • Tar­vik­keet vie­dään omil­le pai­koil­leen va­ras­toon (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa lai­te­taan pai­not te­li­nei­siin käy­tön jäl­keen.
 • Tar­vik­keet tu­lee pur­kaa pois en­nen seu­raa­van ryh­män vuo­ron al­kua.
 • Tar­peet­to­mat va­lot sam­mu­te­taan har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä ja kaik­ki va­lot sam­mu­te­taan vii­mei­sen har­joi­tus­vuo­ron jäl­keen. 
 • Har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä sa­lin tu­lee ol­la tyh­jä. 
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­pa­koi­mi­nen tai päih­dyt­tä­vien ai­nei­den käyt­tä­mi­nen on kiel­let­ty. 
 • Muis­ta nou­dat­taa myös mah­dol­li­sia ti­la­koh­tai­sia oh­jei­ta. 

 

Seuraamukset käyttösääntöjen laiminlyömiestä:

 

Vää­rin­käy­tök­sis­tä ai­heu­tu­vis­ta hä­ly­tyk­sis­tä ja lu­vat­to­mas­ta käy­tös­tä pe­ri­tään tar­kis­tus­ten yh­tey­des­sä ai­na lii­ke­lai­tok­sen mu­kai­sen tar­kis­tus­mak­sun. Lue li­sää tar­kis­tus­mak­suis­ta täs­tä. Vää­rin­käyt­tö tai lu­vat­ton käyt­tö joh­taa käyt­töoi­keu­den/vuo­ron pe­ru­mi­seen kuu­kau­dek­si. Mi­kä­li ri­ke tois­tuu, pe­ru­taan käyt­töoi­keus/vuo­ro py­sy­väs­ti.

 

Vuo­ron vas­tuu­hen­ki­lön teh­tä­vät:

 

 • Pi­tää ovet sul­jet­tui­na käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ja var­mis­taa ovien sul­ke­mi­nen käyt­tö­vuo­ron jäl­keen. 
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät ti­lo­ja ja vä­li­nei­tä myön­ne­tyn lu­van mu­kai­ses­ti ja nou­dat­ta­vat vuo­ro­vah­vis­tuk­ses­sa mai­nit­tu­ja käyt­töai­ko­ja. 
 • Huo­leh­tia, et­tei käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ryh­mäl­le va­ra­tuis­sa ti­lois­sa oles­ke­le ryh­mään kuu­lu­mat­to­mia hen­ki­löi­tä. 
 • Huo­leh­tia, et­tei­vät ryh­män jä­se­net tu­pa­koi, käy­tä päih­dyt­tä­viä ai­nei­ta tai esiin­ny päih­ty­nee­nä lii­kun­ta­ti­lois­sa 
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät so­pi­via si­sä­jal­ki­nei­ta, jois­ta ei ai­heu­du hait­taa lat­tia­pin­nal­le. 
 • Val­voa, et­tä vä­li­neet ja ka­lus­teet pa­lau­te­taan käyt­tö­vuo­ron päät­tyes­sä tar­vik­keet va­ras­toon omil­le pai­koil­leen (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa pai­not te­li­nei­siin ai­na käy­tön jäl­keen. 
 • Il­moit­taa vä­li­ne­ri­kois­ta tai muis­ta on­gel­mis­ta vä­lit­tö­mäs­ti kiin­teis­tö­huol­toon tai lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin.

 

Sisäliikuntatilojen varausten peruminen

 • Varaukset tulee perua vähintään kahta arkipäivää ennen vuoron ajankohtaa kirjallisesti osoitteeseen: tilavaraus@liminka.fi
  • Perumattomista ja käyttämättä jääneistä varauksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.